*Scarlet*


Archbishop

Date

Birthday:2006/2/20
transmigration:2009/9/28
3rdJob:2010/9/27
Lv:118/41
ABType:I>D>V
Skill:Plan
HPType:I>D>V
Skill:Completion!
PriType:I>D>V
Skill:Completion!

Etc...