*Scarlet*


Warlock

Date

Birthday:2010/2/28
transmigration:2010/11/28
3rdJob:2011/7/21
Lv:101/35
WLType:I>V>D
Skill:Plan
HWType:I>D>V
Skill:Completion!
WizType:I=D
Skill:Completion!

Etc...